STAVELE KOMT OP VOOR ZIJN RECHTEN EN KRIJGT WAAR HET RECHT OP HEEFT.

Gemeentebelangen is tevreden dat haar voorstel het gehaald heeft om een voltijdse nieuwe leerkracht in Stavele aan te stellen als opvolger van meester Herman Rombaut.
Brecht Danneels
werd dan ook door het Schepencollege aangesteld om per 1 september voltijds aan de slag te gaan in de Gemeentelijke School, IJzerstraat te Stavele.

Dat dit niet van een leien dakje liep zal éénieder -die het dossier kon volgen- ondertussen bekend zijn. Het had bijwijlen meer weg van een slecht georkestreerde soap. Gemeentebelangen heeft resoluut geweigerd om daarin mee te spelen en heeft van meet af aan duidelijk gesteld wat voor ons evident was: een volwaardige opvolger voor meester Herman in alle uren, ook al moet de gemeente daarvoor extra uren betalen (dit gebeurt trouwens elk jaar en dit geldt ook voor onze buurgemeenten).

Die kosten worden echter ruimschoots gecompenseerd door de voordelen die het voor Stavele en voor alle leerlingen van Stavele oplevert: ze krijgen dankzij die uren een voltijdse gedreven nieuwe leerkracht voor het vijfde én het zesde leerjaar.

Dat de Stavelenaars het er niet bij zouden laten toen ze vernamen dat ons voorstel (= een voltijdse Stavelse lesgever) niet de nodige steun kreeg binnen de meerderheid, was te verwachten. Met recht en reden hebben ze voor het behoud van een hoogwaardig onderwijs in Stavele gevochten en … gewonnen. Ze beseffen ten volle dat het hier om meer gaat dan de school alleen. Het gaat op termijn over het behoud van basisonderwijs in Stavele, over de rol van de dorpsschool als plek van integratie voor nieuwe ouders en als katalysator van het verenigingsleven in een landelijk dorp.

Onze dank gaat dan ook oprecht uit naar iedereen die op haar/zijn manier meegeholpen heeft om de gedachten te helpen bijspijkeren, door de druk en het overleg op te voeren. Gemeentebelangen heeft geen ogenblik getwijfeld aan de noodzaak van die extra uren, uren die voor de gemeente overigens budgettair goed haalbaar zijn. Het is pedagogisch meer dan verantwoord om een voltijdse leerkracht in te zetten in Stavele. Dit was trouwens ook het voorstel en de vraag van de directeur en van de Schoolraad van de Gemeentelijke Basisschool.

Bovendien is het de duurzame taak van de lokale politiek om de centen van de burgers via verantwoorde beslissingen terug in de gemeenschap te investeren. Investeren in onderwijs -en bij uitbreiding in onze jeugd- is daarbij voor ons van een zeer hoge prioriteit. Voor Gemeentebelangen geldt dit elke dag van de legislatuur, niet alleen in een verkiezingsjaar.

Wij willen hier tevens van de gelegenheid gebruikmaken om meester Herman Rombaut nu reeds te bedanken voor de mooie jaren die hij de Stavelse jeugd -en bij uitbreiding de Stavelse gemeenschap- bezorgd heeft. Evenzeer willen we meester Brecht Danneels van harte welkom heten in het dynamisch team van de Gemeentelijke Basisschool Spelenderwijs en hem een bloeiende carrière met -en voor- de Stavelse jeugd toewensen in zijn school in zijn dorp, Stavele.

PS : Gemeentebelangen neemt binnen het gemeentebestuur niet alleen haar verantwoordelijkheid op tegenover het gemeentelijk onderwijs, maar evenzeer ook tegenover alle andere scholen van onze gemeente. Denk maar aan:

  • het schoolvervoer voor de Vrije Basisschool en de Gemeentelijke Basisschool in Alveringem zelf, via de bus van de Vriendenkring die gesubsidieerd wordt door de gemeente
  • het leerlingenvervoer tussen de school van Beveren en van Leisele met een gemeentelijk personeelslid als chauffeur
  • de ondersteuning van de Vrije Basisschool De Libel uit Leisele voor de naschoolse opvang te Beveren, te Izenberge en te Leisele
  • het onderhoud door de gemeentelijke werkers van de tuin van de Vrije Basisschool te Alveringem
  • onze steun voor het vervoer naar het zwembad te Veurne, en naar de Bib in Alveringem voor alle scholen.

Dit mag én moet toch ook eens gezegd worden.

DSC_0882