Programma 2013-2018

GEMEENTEBELANGEN: VOL IJVER EN ENTHOUSIASME TIJDENS DE NIEUWE BESTUURSPERIODE !

(Hier vindt u het concrete Meerjarenplan, dat ons programma concretiseert.)

“We willen Alveringem verder uitbouwen als een actieve plattelandsgemeente, door onze troeven maximaal te ontwikkelen. Onze economische troeven, landbouw en toerisme, en ook de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente met zijn authentieke dorpen in een gaaf landschap. We willen ons erfgoed in ere houden voor inwoner en toerist. Kerken en kerkhoven, veldkapelletjes, monumenten en musea, koesteren we evenzeer als ons typisch ‘levend erfgoed’ van volkscafés en kermissen, kaartingen en vinkenzettingen.

Behoud van het waardevolle is slechts mogelijk als er ook voldoende zuurstof blijft voor nieuwe ontwikkelingen. Door mogelijkheden om te bouwen en te verbouwen in onze gemeente te creëren willen we jonge gezinnen de kans geven om hier te blijven of te komen wonen. Die jonge gezinnen zijn de beste waarborg voor de toekomst van onze gemeente.

Voor de jeugd willen we er verder over waken dat ze in eigen gemeente kunnen samenkomen, ontspannen, zich uitleven in hun discipline, sport, muziek, kunst.

We hebben evenzeer oog voor de noden van een vergrijzende bevolking. Het nieuw rusthuis is maar een eerste stap in een bredere eigentijdse waaier van ouderenzorg middenin onze gemeenschap.

Over de verschillende generaties heen willen we initiatieven nemen en ondersteunen die het samenleven en de werkgelegenheid in onze gemeente ten goede komen.

 

We willen ook onze gemeentelijke dienstverlening verder blijven optimaliseren. Overleggen en communiceren met de inwoners en met het middenveld blijft een belangrijk uitgangspunt, zowel bij de uittekening als bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Bij de provincie en in Brussel gaan we verder ijveren voor meer middelen om als plattelandsgemeente onze gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren.”

 

Met dit project voor Alveringem willen we er voor zorgen dat het voorzieningsniveau in onze dorpen niet daalt maar weer toeneemt. Deze trendbreuk realiseren is voor GEMEENTEBELANGEN dé grote uitdaging voor de volgende zes jaar.

 

Beste mensen, hierna geven we nog een eerste greep uit de zaken die wij met GEMEENTEBELANGEN willen realiseren. Zoals de voorbije  zes jaar, willen we dit beleid uitvoeren in overleg met jullie, waarvoor we het uiteindelijk doen. Overleg in de adviesraden, maar evenzeer in  de informatievergaderingen “tussen pot en pint”.  Uiteraard zullen er ook opnieuw van jullie voorstellen komen en die zullen we als bestuurders graag opnemen!

Voor onze jeugd
• Een veilig fietspad Izenberge/Leisele, extra ruimte voor Chiro Parcifal en voor een jeugdhuis te Leisele
• Een gemeentelijk fuifbeleid dat de jeugd toelaat om hun jeugdjaren ten volle te beleven

 Voor onze gezinnen
• Betaalbare bouwgronden voor jonge gezinnen en sociale woningen goed verweven in onze dorpen
• Behoud en ondersteuning van onze dorpsscholen en een veiliger inrichting van de schoolomgeving in de Hoogstraat

Voor onze ouderen
• De omgeving van het rusthuis ’t Hoge omvormen tot een site voor seniorenzorg met comfortabele bejaardenwoningen en serviceflats.
• De diensten van het rusthuis openstellen voor onze bejaarden die nog thuis wonen en de uitbouw van de thuiszorg in al zijn facetten ondersteunen.

Voor de verkeersveiligheid van iedereen
• Een verder volgehouden beleid van onderhoud van wegen en grachten
• De Kerselaarstraat te Leisele voorzien van uitwijkstroken om het zwaar verkeer uit het dorp te houden.
• Maatregelen voor een aangepaste snelheid in de dorpskommen en rond de scholen

Voor onze sporters
• Renovatie van de sportzaal
• Aanleg van een Finse looppiste voor veiliger sporten, weg van het verkeer.

Voor onze middenstanders, zelfstandigen, landbouwbedrijven
• Een snelle dossierafhandeling met een volwaardige ondersteuning bij de hogere vergunningverleners
• Ontwikkelingsmogelijkheden voor onze dynamische landbouwondernemingen
• Het ondersteunen van het plattelandstoerisme

Voor de toeristische sector
• Alveringem toeristisch op de kaart zetten, met de herdenking van de Groote Oorlog en met de IJzervallei en zijn unieke recreatiemogelijkheden als hefbomen.
De toeristisch-culturele troeven van Alveringem ‘14-‘18 met de kapelanij Verschaeve, het Mout – en Brouwmuseum De Snoek, het militaire kerkhof van Oeren en het voormalig militair hospitaal Clep ontwikkelen
• Een toekomst uittekenen voor het Openluchtmuseum Bachten de Kupe te Izenberge

 In ieders belang
• De afwerking van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan als basis voor de kwalitatieve verdere ontwikkeling van onze dorpen en open ruimtes, en als basis voor doordachte bijkomende ruimte om te wonen en voor bedrijvigheid.
• Verder werken aan een goed nabuurschap tussen bedrijf en omgeving te Leisele
• De riolen ontdubbelen met heraanleg van de wegenis te Leisele, Gijverinkhove en Izenberge
• Een actieve opvolging van het dossier N8 met verdediging van de lokale belangen.
• een vergaderaccommodatie in Gijverinkhove mocht dit nodig zijn, luchtverversing voorzien in de Moote te Stavele, het Ateljeetje in Hoogstade opfrissen
• Heraanleg van de Brouwerijstraat te Hoogstade als sluitstuk van de dorpsvernieuwing.
• De riolen ontdubbelen met heraanleg van de wegenis te Leisele, Gijverinkhove en Izenberge
• Verdere budgettaire discipline zonder verhoging van de belastingvoeten

 

.