Programma 2019-2024

Ons streefdoel voor 2019-2024!

Beste inwoner, Wij hebben de voorbije jaren één en ander gerealiseerd. Dat gaf ons de nodige energie om, samen met alle burgers, organisaties, betrokken diensten en overheden, telkens ook de volgende uitdagingen aan te pakken. Met gezond verstand gaan we daarbij steeds voor eenvoudige werkbare oplossingen!

De voorbije jaren waren we alom aanwezig en aanspreekbaar om signalen op te vangen en mee te nemen in ons beleid: inspraak en overleg, niet alleen via de gemeenteraad en adviesraden, maar ook in gesprekken tussen pot en pint. Politiek is omgaan met mensen en luisteren naar wat de burger wil. Die aanwezigheidspolitiek heeft te maken met respect! Willen meeleven met wat er allemaal gebeurt, om met de nodige empathie en kennis de juiste beslissingen te kunnen nemen. Via onze enquête van dit voorjaar hebben wij van jullie veel goede insteken gekregen om ons programma te vervolledigen. Ook UNIZO Alveringem en de milieuraad bezorgden ons hun suggesties. Onze dank hiervoor. Dit geeft ons voldoende stof om er terug keihard tegenaan te gaan en de komende 6 jaar nuttig te zijn voor onze gemeenschap. Inspraak is bij ons een basisgegeven dat continu het politiek beleid stuurt, geen holle verkiezingsslogan.

Onderstaande positieve geluiden uit de enquête zijn voor ons een stimulans om verder te willen werken:

“ik wens jullie veel succes toe bij de verkiezingen, want wij zijn tevreden”
“Verder doen zoals u bezig bent!”
“Proficiat, en bedankt voor het reeds geleverde werk!!”
“Ze weten wat er speelt en komen op voor iedereen waar mogelijk.”

Toch mogen we niet op onze lauweren rusten. Naast deze motiverende opmerkingen kregen we een karrevracht waardevolle suggesties en bekommernissen. Met jullie steun op 14 oktober zetten we ons de volgende zes jaar in om deze suggesties zo goed mogelijk te realiseren!

Dit zijn slechts enkele sprokkels van wat er volgens jullie allemaal moet gebeuren en die wij ook willen aanpakken. We spraken hier nog niet over evidente zaken die ook onze aandacht krijgen :

  • een goed onderhoud van het openbaar domein en de kerkhoven,
  • de verdere uitbouw van een e-loket,
  • ondersteuning van bedrijvigheid, toerisme en verenigingsleven,
  • activiteiten voor de senioren,
  • een aanvullend gemeentelijk cultureel aanbod,
  • samenwerking met andere gemeenten,
  • blijvende aandacht voor de sociale noden van elke inwoner,

Gedurende elke bestuursperiode komen er uiteraard ook nog nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. Bij elke beslissing staat steeds het belang van al onze inwoners en onze gemeente voorop.

Financieel is Alveringem gezond, niet rijk en niet arm, maar wel in staat om te doen wat nodig en nuttig is. Budgettaire discipline is al jaren de rode draad door ons beleid. Het is immers met uw geld dat het allemaal moet gebeuren. We bewezen in het verleden dat we in deze uw vertrouwen waard zijn. Alveringem mag zich op veel gebieden meten met de buurgemeenten. Soms zijn we zelfs trendzetter. Dat is ook voor de toekomst onze ambitie.
Samen met jullie willen we verder bouwen aan een eigentijdse gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

Openbaar domein

Het openmaken van de groenzone en een heraanleg met een veiliger verbinding naar de Kallebeekweg en de school toe, moet Beveren nog meer kwaliteit geven.

Bijkomende parkeergelegenheid in Beveren-Kalsijde zal ook daar de leefbaarheid verhogen. Beveren, dat kampt met beperkte voorzieningen, heeft met het Dorpspunt, een initiatief van de Lovie, een waardevol initiatief gekregen, dat de dagelijkse leefkwaliteit vergroot. Het aanbieden van minimale voorzieningen waar nodig zoals broodautomaten in de dorpen zonder winkel, straks ook in Izenberge, blijft voor ons een prioriteit.

Het nieuwe speelpleintje in Leisele is een dankbaar initiatief van de lokale verenigingen. We willen ook alle andere speelpleintjes in de gemeente opwaarderen en in de verf zetten.

In Alveringem-dorp kan de geplande dorpsmarkt uitgroeien tot een moment van ontmoeting en tot een versterking van het lokale aanbod. Ook onze middenstand zal daar een eigen rol in krijgen.

Sport

We zijn reeds bezig met de planning voor de aanleg van de gewenste looppiste op het sportterrein.

Een totaal nieuwe sportzaal bouwen is voor Alveringem echter een te grote financiële last. Wij gaan voor een renovatie van de huidige sportzaal RETHORICA. Deze is van de juiste omvang voor al onze zaalsporten. Het heeft geen zin om nieuwe overcapaciteit te bouwen en nog veel minder om éénzelfde zaal ergens anders neer te poten. Beter is het om nog wat extra aanbod in de huidige vernieuwde sportzaal te ontwikkelen. Bovendien is de RETHORICA met de daaraan verbonden uitbating als sociale ontmoetingsplaats een echte succesformule, waar we niet zullen aan roeren.

Jeugd

Ondersteuning van alle dorpsscholen en bijhorende kinderopvang blijft een hoge prioriteit voor ons.

Jong en oud vindt zijn weg naar de bibliotheek, een plek voor cultuur en levenslang leren, die voor ons erg belangrijk blijft. De goed ondersteunde speelpleinwerking in de vakanties en de vele andere jeugdinitiatieven bezorgen onze jongeren een “onvergetelijke tijd”.

De jeugd krijgt onze bijzondere aandacht, denk maar aan de uitbouw van de jeugdsite met eigen lokalen voor de jeugd, onze constructieve houding tegenover jongerenfuiven, de investeringen in het jeugdcafé de Voenke en straks in Sine Nomine, de uitbreiding van het chirolokaal te Izenberge, kampvervoer, …

Zorg

Voor onze ouderen is thuiszorg in al zijn vormen ook onze zorg.

De intergemeentelijke dorpsdienst Nestor vangt ook een deel van die nood op en krijgt onze verdere steun. In ons woon- en zorgcentrum hanteren we bewust zeer democratische tarieven. Dat willen we ook bij de uitbating van de toekomstige assistentiewoningen. Het OCMW zal het beheer in eigen handen houden, om een betaalbaar kwaliteitsaanbod te bieden, goedkoper dan bij de privé-initiatieven. Voor ons is ouderenzorg geen big business, maar een duurzame plicht waar wij graag gemeenschapsgeld voor vrij maken.

Defibrillatoren kunnen mits een engagement voor het volgen van een opleiding en een correct gebruik. Wij zullen daarnaast de EHBO-opleidingen en andere preventie-acties blijven ondersteunen en/of inrichten.

Onderhoud gemeente

Continu onderhoud van onze gemeentewegen en fietspaden blijft prioritair.

Daarnaast willen we meer middelen besteden aan het onderhoud en herstel van de grachten en bermen voor een betere waterafvoer van wegen en landerijen. Dit komt meteen ook het milieu en het landschap ten goede.
In de dorpen vragen de inwoners een snellere aanpak van kleine mankementen aan de voetpaden. Dit zullen we zeker meenemen in de organisatie van onze technische dienst.

Openbaar vervoer

Het mager aanbod aan openbaar vervoer willen we de komende jaren opkrikken.

In de vervoerregioraad zullen we verder de specifieke situatie en behoeften van het landelijk gebied flink verdedigen.

Milieu

Als het over milieu gaat, is zwerfvuil een doorn in ieders oog. Wij willen samen met de scholen én de verenigingen en de milieuraad meer opruimacties uitwerken. We zullen blijven op die nagel kloppen, om iedereen duidelijk te maken : “Zwerfvuil… Hier niet! Nergens niet!”

Ook hondenpoep moet aangepakt worden.
Voor de problematiek van de recyclage van landbouwfolie blijven we naar de best mogelijke oplossingen zoeken.
Sinds 15 april wordt de openbare verlichting pas om middernacht gedoofd, zo sparen we energie en centen met behoud van een goede veiligheid voor iedereen. Dit was vroeger niet mogelijk omdat dergelijk schakelprogramma niet voorzien was. Het Alveringems bestuur was binnen Eandis een trekker om dit te kunnen realiseren. We gaan ook systematisch de verlichting omvormen naar zuinigere LED’s, goed voor minder CO2-uitstoot.

Leefbaarheid in de dorpen

Leefbaarheid in de dorpen is voor iedereen zeer belangrijk! De inspanningen van de politie om de snelheid te doen respecteren moeten verder gezet worden. De camera in Hoogstade is bijvoorbeeld al een belangrijke verbetering. Waar mogelijk zullen we bijkomende snelheidsremmende ingrepen blijven plaatsen.

Met de politie willen we ook aan tafel zitten om de problematiek van het zwaar vervoer in de dorpen aan te pakken. We kunnen dit niet weren, maar we willen wel alles in het werk stellen voor een gedragswijziging. Het zwaar vervoer moet veiliger, en dus ook trager, door onze dorpskommen.

De wens voor meer fietspaden kwam in de enquête van 2012 reeds duidelijk naar voor, in onze enquête dit voorjaar is dat nog meer uitgesproken. De afgelopen jaren hebben we het project voor vrij liggende fietspaden tussen ALVERINGEM- IZENBERGE- LEISELE opgestart. De eerste nieuwe fietspaden zijn gerealiseerd. Nu willen we de rest van het project versneld uitrollen en nieuwe initiatieven nemen om ons fietspadennetwerk in Groot-Alveringem uit te breiden. Dat is ook goed voor de veiligheid voor onze schoolgaande jeugd, en voor het fietstoerisme.