Persmededeling van het Gemeentebestuur & vervolg: brandweerkosten 27/02/2014

NIEUWSBLAD 24 10 brandweerkostKW 17 10 brandweerkost0009KW 31 10 brandweer

Kafkaiaanse toestanden maken leegroof van Alveringem door de Belgische staat ‘wettelijk’. Brandweerafrekening leidt onaangekondigd tot claim van 1.500.000 €.

Op 12 februari 2014 kreeg Alveringem een schrijven van de gouverneur van West-Vlaanderen dat zijn diensten eerstdaags afgerond 800.000 € zullen afhalen van de Belfius-rekening van onze gemeente. Dit heeft niets te maken met de brandweerhervorming die in 2015 een feit moet zijn. Voor die grote brandweerhervorming heeft de gemeente Alveringem de nodige financiële schikkingen genomen, rekening houdende met de geest van de hervorming dat elke burger op dezelfde bescherming zal kunnen rekenen tegen dezelfde kostprijs. De onverwachte rekening van 800.000 euro is een onaangekondigde sterk hogere eindafrekening van de brandweerbijdragen voor 2006 tot 2010, na de reeds betaalde voorschotten.

Het ongeloof binnen het schepencollege is groot: voor de jaren vóór 2006 moest onze gemeente Alveringem per jaar gemiddeld 59.000 € betalen. Vanaf 2006 werd er gewerkt met voorschotten ten belope van 80% van het normale bedrag (omdat het Koninklijk Besluit dat de definitieve bijdragen moest regelen vernietigd was). Als gemeente verwachtten we dan dat er nog ca 20% zou moeten nabetaald worden. Zonder verwittiging of hint vooraf, krijgen we nu echter een aanslag in de bus waarbij de bijdrage voor Alveringem voor de jaren 2006 tot 2010 niet ca 59.000 € maar 198.000 € per jaar wordt. Dit is 3.3 keer meer dan de verwachte bijdrage. Als we zelf doorrekenen dan mogen we verwachten dat er in de loop van dit jaar voor de jaren 2011-2014 nog eens 700.000€ zal afgehouden worden. Totaal betekent dat een geëist achterstel van 1.500.000€, bovenop het reeds betaalde bedrag van ca 300.000 €, dit alles over de periode 2006-2014. Deze superaanslag is het gevolg van de nieuwe wet die begin 2013 van kracht werd ter vervanging van het vernietigde KB van 2006. Nu pas, bij de berekeningen op basis van die nieuwe wet, is duidelijk dat deze wet althans in West-Vlaanderen voor drie gemeenten, waaronder Alveringem, een onbetaalbaar hallucinant bedrag oplevert. Op een totale gemeentebegroting van (jaarlijks) ca 5.500.000 € is een dergelijke onverwachte aderlating van ca 1.500.000 € gewoon onbetaalbaar!

We gingen in gesprek met gouverneur Carl Decaluwé die zegt het ook erg te vinden, maar dat ze het in Brussel beslist hebben en dat hij de wet moet uitvoeren. De gouverneur stelt dat hij ook pas nu bij de berekeningen vastgesteld heeft wat dit voor drie van zijn gemeenten betekent.

We hebben bij de gouverneur het absurde en dodelijke van die wet aangekaart : als je niet het normaal verwachte bedrag maar ruim drie keer zo veel aanrekent met terugwerkende kracht tot 9 jaar terug, dan kon de gemeente hiervoor geen provisie aangelegd hebben wegens geen informatie. De gemeente is op geen enkel moment op de hoogte gebracht dat dit zal gebeuren, maar werd integendeel in de waan gelaten dat het achterstel nog ca 20% van het normale bedrag zou bedragen, aangezien er eerst een voorschot ten belope van 80% van de laatst geïnde bedragen afgehaald werd. Dit is gewoon onbehoorlijk bestuur en schending van het rechtzekerheidsbeginsel, aangezien die verhoging op geen enkele manier te voorzien was. Deze gang van zaken treft onze gemeente als een vorm van willekeur van de hogere overheden die lijken te spotten met de zorgvuldige opmaak van onze meerjarenbegrotingen om de gemeentefinanciën gezond te houden.

Ten gronde is er bovendien een grove ongelijkheid in die wet van 2013 ingebouwd. Ter plaatse bij de gouverneur stelden we vast dat bijvoorbeeld Vleteren, een analoge landelijke gemeente die net zoals Alveringem geen eigen brandweer heeft, 21€ betaalt per inwoner voor de brandweer. Alveringem betaalt 40€ of het dubbele. Bij de verantwoording van dat verschil wordt gesteld dat Alveringem door een Y-korps (korps met een beroepskern aangevuld met vrijwilligers)(Veurne) en Vleteren door een Z-korps (korps van vrijwilligers) bediend wordt en dat de kosten van een Y-korps nu sedert de wet van 2013 meer mogen doorgerekend worden.

Het schepencollege van Alveringem besliste in de zitting van 17 februari om samen met Jabbeke en Bredene, de twee andere getroffen West-Vlaamse gemeenten, naar de Raad van State te stappen. In eerste instantie willen we in kortgeding verhinderen dat de gouverneur onze rekeningen leeghaalt. Iets wat volgens de diensten van de gouverneur gepland is voor halfweg het jaar. Dit zou leiden tot grote financiële problemen en onherstelbare schade voor onze gemeente, ook als naderhand na een gunstige uitspraak van de Raad van State de bedragen zouden dienen teruggestort te worden.

Vervolgens willen we het dossier dan ten gronde pleiten met als argument het ongerijmde van zoveel jaren terug te gaan met een niet aangekondigde astronomische verhoging. Dit is onbehoorlijk bestuur, leidt tot totale rechtsonzekerheid en tot een structurele financiële destabilisatie van de getroffen gemeenten.

Doel van de gerechtelijke stappen is dat de staat in het ongelijk gesteld wordt en dat die leegroof van de drie getroffen gemeenten via een uitspraak van de Raad van State kan verhinderd worden.

De gouverneur beloofde in het gesprek met burgemeester en secretaris in elk geval om de bijdrage niet te innen, tot na de uitspraak in kortgeding.

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen van Alveringem

De Secretaris                                                                                                De Burgemeester

Hendrik Verschave                                                                                       Gerard Liefooghe

———————————————————————————————————————————————————–

Na een bezoek aan de West-Vlaamse gouverneur, dhr. Decaluwé, bespreken we de financiële kaakslag voor Alveringem in Brussel met de kabinetschef van minister Milquet van Binnenlandse Zaken en met de verantwoordelijke op het kabinet van vice-premier De Croo.

SAM_4603 SAM_4604