PAPIEREN NIEUWSBRIEF 20/10/2014

Beste inwoner,

Met enige trots kan ik zeggen dat het goed gaat met onze gemeente en dat we er elke dag samen met jullie aan werken om het goed te houden. Met deze nieuwsbrief willen we even stilstaan bij het actuele reilen en zeilen in de gemeente.

Financieel zijn we gezond en als we de onredelijke achterstellen voor de brandweer nog verder kunnen terugdringen, zal dit zeker zo blijven. We hebben die bijdragen al kunnen laten zakken van € 198 000 naar € 130 000 per jaar en we willen nog verder gaan! Alveringem moet niet betalen voor het overtallig personeel van Oostende en Brugge! We kunnen beter investeren in onze eigen gemeente.

Onze gemeente blijkt in de afkoppelingsscenario’s van de elektriciteitsvoorziening deze winter, buiten schot te vallen. Alhoewel, een ongeval met een domino-effect is zo gebeurd. Onze zorg is dan het woon-en zorgcentrum ’t HOGE te vrijwaren.

Ondertussen is er meer en meer begrip voor de gedachte dat niet alleen de particulier maar ook de overheid zuiniger moet omspringen met elektriciteit: selectief doven van de openbare verlichting wordt een haalbaar scenario.

In het voorjaar van 2015 zal Fluxys de doorvoerleiding voor aardgas van Duinkerke naar Maldegem door Beveren leggen. Wie er mee te maken heeft, wil het niet hebben; energievoorziening is echter van algemeen nut. Als gemeente hebben we er over gewaakt dat de hinder door de werken correct vergoed wordt.

De veel besproken fusieplannen tenslotte. Wat moeten we daar over denken? Ons standpunt is duidelijk: samenwerken ja, fuseren nee! Als er geen winst is voor onze inwoners, doen we niet mee. De voordelen hebben we nog van niemand gehoord!

Dus handen af van onze gemeente!

Gerard Liefooghe, burgemeester

2014 gerard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIETSPAD ALVERINGEM – LEISELE

De VLM zal twee vrijliggende fietspaden aanleggen tussen Alveringem en Leisele.

De eerste fase (2015) gaat van Alveringem tot de Nieuwe Herberg. Van de Nieuwe Herberg tot Izenberge is fase twee. De derde fase loopt van Izenberge tot Leisele.

Realisatiedata voor fase twee en drie zijn nog niet bekend.

 

ALVERINGEM GAAT VOOR BOUWGRONDEN

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is in de eindfase. Eén van de prioriteiten is het ontwikkelen van nieuwe bouwgronden, zowel voor private bouw als voor sociale woningbouw. Alle adviezen in de plenaire vergadering waren alvast positief.

 

ALVERINGEM: OUDE LINDEN VERDWIJNEN, JONGE LINDEN VERSCHIJNEN

De herwaarderingsstudie van de kerkomgeving gaf aan dat nog slechts één derde van de bomen in levenskrachtige staat is. Twee derde vormt helaas een reëel gevaar voor graven, voetgangers en auto’s. Onroerend erfgoed kende dan ook vlot een subsidie toe om de linden te rooien en te vervangen door een nieuwe frisse aanplant.

Het rooien is gepland voor dit najaar, de heraanplant voor volgend jaar.

 

BEVEREN: VOORMALIG GEMEENTEHUIS WORDT VERKOCHT

Het schepencollege zette het dossier in gang via het aankoopcomité te Brugge.

Dit zal mogelijkheden scheppen voor particuliere woningbouw en een nieuwe nuttige bestemming geven aan gebouw en meegaande grond.

 

HOOGSTADE: MATERIAALBERGING VOOR DE FEESTCOMMISSIE

De feestcommissie krijgt een berging achter de koer van ‘t Ateljeetje.

Bij deze bedanken we de enthousiaste leden van de feestcommissie voor de ambiance die ze in Hoogstade brengen!

 

IZENBERGE: CHIRO SJALOOM KRIJGT DE NODIGE RUIMTE

CHIRO SJALOOM boomt en de lokalen kunnen de groei niet aan. Zowel CD&V als GEMEENTEBELANGEN maakten er een punt van om meer ruimte beschikbaar te stellen. In 2015 wordt de aanbouw omgebouwd tot een lokaal en bergruimte.

Met dank aan de leiding voor de goede werking van hun organisatie!

 

GIJVERINKHOVE: SUBSIDIEDOSSIER RIOLERING GOEDGEKEURD

Begin september keurde de VMM het subsidiedossier goed. Na Leisele zal ook Gijverinkhove in 2015 een gescheiden rioleringstelsel krijgen. Ondertussen is ook het subsidiedossier voor de Brouwerijstraat te Hoogstade goedgekeurd. Het laatste dossier, riolering Izenberge, is in de ontwerpfase. Eens dit voltooid is, zal elk dorp alleen nog gezuiverd afvalwater lozen. Hiermee voldoen we wellicht als één van de eerste landelijke gemeenten aan onze zuiveringsplicht, mede dankzij onze rioolbeheerder IWVA die ons hierin professioneel ondersteunt.

 

LEISELE: ZWAAR VERKEER NU VIA DE KERSELAARSTRAAT/WERKEN RIOLEN

De Kerselaarstraat is aangepast met uitwijkstroken voor zwaar verkeer om de vrachtwagens uit het dorp te houden. De rioleringswerken zijn gestart met gepland einde in december 2015. De werken worden opgedeeld in verschillende fasen voor minimale hinder: zuiveringsstation tot inrit wijk, inrit wijk tot De Schreve, De Schreve tot de Voutebeek, het dorpsplein met stuk Veurnestraat richting Clachoire, de Beverenstraat van de Molen tot de Kerselaarstraat. Bij de toegangswegen komen er snelheidsremmende maatregelen. Er worden ook pompputten aangelegd om het vuil water naar het dorp te persen van L’Etoile tot het dorp.

Na de aanleg van de fietspaden vanuit Izenberge komen er ook pompputten tot deels in de Kerselaarstraat.

 

STAVELE: MUZIEKACADEMIE VEURNE GEEFT NOTENLEER

De Harmonie werkt zich uit de naad om via muziekinitiatie jong talent aan te trekken. Nu er ook ter plaatse gedurende twee jaar notenleer kan gevolgd worden, is de Harmonie weer een stap vooruit. Om de twee jaar start voortaan een tweejarige cyclus notenleer wisselend te Alveringem en te Stavele. Dit laat toe om ook grotere groepjes te vormen en ook in Stavele en Beveren een aanbod notenleer en zang te hebben!

 

ALVERINGEM: PIONEER IN KLEINE WINDMOLENS

Het schepencollege van Alveringem is voorstander van kleine windmolens voor de eigen behoefte. Het schepencollege heeft dan ook prompt haar kandidatuur ingediend om mee te werken aan een “beoordelingskader” om kleine windmolens toe te laten. Hoop doet leven!

 

WATERAFVOER EN GRACHTEN/VERGROENING VAN DE KERKHOVEN

Vanaf 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen chemische middelen meer gebruiken. Dit is een maatregel die door de burgemeester op het Westhoekoverleg ter discussie gesteld werd. Er zijn voldoende efficiënte bodemherbiciden beschikbaar om ons openbaar domein onkruidvrij te houden. Ondertussen hebben we een programma opgestart om de bramen in onze gemeentelijke grachten te verwijderen. Om dezelfde reden zijn al onze kerkhoven vergroend: gras in de plaats van kaalheid. De kerkhoven liggen er veel fraaier bij. Bedoeling is om ze te maaien niet als een gazon maar eerder als een levende weide.

 

FUIFREGLEMENT: VOOR VEILIGER UITGAAN

Deze bestuursploeg heeft van de zorg voor ouderen en van het aanbieden van mogelijkheden voor jongeren twee prioriteiten gemaakt. Wij zijn de vele initiatieven van onze jongeren zeer genegen en ondersteunen hen graag.

Daarnaast is er ook bezorgdheid, wat resulteerde in een fuifreglement ter voorkoming van gehoorschade en tegen het aanbieden van zware cocktails.

 

MEER OUDEREN KUNNEN BINNENKORT NAAR DE SITE ‘t HOGE

Naast de bouw van het woonzorgcentrum ’t Hoge dat in gebruik genomen werd in september 2013 heeft het OCMW van Alveringem nog bijkomende plannen voor andere zorgvormen voor ouderen.

Er komen twaalf assistentiewoningen, een seniorie voor acht personen met individuele kamers en grote gemeen-schappelijke living. Aan het rusthuis zelf worden nog twee extra kamers gebouwd. Ook komen er acht nieuwe bejaardenwoningen op de site, die door Woonmaatschappij IJzer en Zee zullen gefinancierd en gebouwd worden. Er komt ook nog een kleine loods voor de voedselpakketten, werkplaats, opslag van materialen en van vuil linnen,… .

In de assistentiewoningen (serviceflats) wordt zelfstandig gewoond, in de seniorie wordt in groep gewoond met elk een individuele kamer. Zowel bewoners van assistentiewoningen als van de seniorie kunnen in nood een beroep doen op assistentie vanuit ’t HOGE. De nabijheid van en een verbinding met ’t Hoge, biedt mogelijkheden voor maaltijden,  animatie en contacten. De twee extra kamers aan het rusthuis moeten er voor zorgen dat we toch nieuwe mensen kunnen huisvesten ook als er tijdelijk een bed leegstaat door een ziekenhuisopname of overlijden.

Het is de bedoeling om alle nieuwe woongelegenheden aan de kant van de Hoogstraat op te trekken.

2014 karolien (2)

OCMW ORGANISEERT OPVANG VOOR DAK-EN THUISLOZEN IN CLEP

Na overleg met de andere OCMW’s uit de Westhoek werd beslist om het vroegere rusthuis ‘Clep’ – dat leeg stond – te gebruiken als residentiële opvang voor dak- en thuislozen uit de regio voor een langere duur (ca. 4 maanden). Uit een beknopt onderzoek van de Regionale Welzijnsraad Veurne-Diksmuide bleek dat er nood is aan een aanbod residentiële opvang voor dak- en thuislozen voor de korte en de middellange termijn. Inmiddels werd dit proefproject – dat om te beginnen voor één jaar loopt – De Passage gedoopt. Twaalf OCMW’s van de naburige gemeenten hebben ondertussen het samenwerkingsprotocol ondertekend.

Er werd een tiental opvangplaatsen gecreëerd in De Passage voor dak- en thuislozen, die nood hebben aan een snelle oplossing, bijvoorbeeld omwille van brand- of stormschade aan de eigen woning, op straat gezet door de huisbaas, of na een echtelijke ruzie, een woning die onbewoonbaar wordt verklaard, … .

Het project is gestart op 1 september 2014.