Ontvangst (met wandeling langs gemeentelijke gebouwen) v.d. nieuwe inwoners 8/04/2016

SAM_2130 SAM_2131 SAM_2132 SAM_2136 SAM_2144 SAM_2148 SAM_2150 SAM_2151 SAM_2152 SAM_2156