Nieuwsbrief (februari 2016)

 

NIEUWSBRIEF

20 februari 2016

Beste inwoner,

Traditiegetrouw brengen wij, GEMEENTEBELANGEN Alveringem, de partij van uw burgemeester, jullie een kort overzicht van waar we mee bezig zijn. Bij deze wensen we u een goed 2016, met alle goeds en gespaard van grote tegenslagen.

Als bestuurders zullen we ons verder inzetten om ook in 2016 onze gemeente te doen bloeien.

De uitdagingen voor de lokale besturen zijn niet min, in een tijd waarin de hogere overheid continu taken afschuift naar beneden toe, zonder enige vorm van compensatie of ondersteuning.

Denk maar aan de brandweerhervorming die door hogere eisen van opleiding en bemanning de gemeenten handenvol extra geld kost.

Denk maar aan de politietaken die alleen maar toenemen zonder extra middelen om bijkomende mankracht aan te werven. Denk maar aan de besparingen van de Lijn, waarbij verwacht wordt dat de lokale besturen zelf de problematiek van mobiliteit in landelijke gebieden gaan oplossen. Denk maar aan de verplichte opslorping van het OCMW door de gemeente, waarvoor de krijtlijnen nog steeds niet vastliggen, …

Als pseudo oplossing schuift de hogere overheid dan fusies naar voor, waarbij ze in één adem roept dat dit geen extra besparingen zal opleveren. Wie kan nog volgen?

In die context, geachte lezer, werken we aan onze gemeente om met gezond verstand lokaal te zorgen dat we ons hier allemaal op onze plek voelen.

Wij, GEMEENTEBELANGEN samen met coalitiepartner CD&V, zijn dagelijks bezig om te doen wat moet gebeuren : onze gemeente eigentijds houden, de uitdagingen pragmatisch aanpakken, daarbij steeds een eigen onderbouwd standpunt innemen, werken aan morgen.

In deze nieuwsbrief geven we je kort mee waarmee we tot nu toe bezig waren en wat jullie in de toekomst nog van ons mogen verwachten.

Ondertussen danken we jullie oprecht voor de participatie, de ondersteuning en het vertrouwen dat we telkens weer bij onze contacten met jullie mogen ervaren.

Jullie steun is voor ons echt zeer waardevol.

Gerard Liefooghe, burgemeester

SAM_1504

Beste inwoner,

De legislatuur is op 1 januari 2016 precies halfweg. GEMEENTEBELANGEN heeft de voorbije jaren niet stilgezeten en ook het werk voor de komende jaren is voorbereid. Op velerlei vlak zijn we bezig: rioleringswerken en verfraaiing van de dorpen, uitbreidingen voor voetbal en chiro, extra voorzieningen voor senioren, de bouw van bijkomende sociale woningen,…

GEMEENTEBELANGEN staat voor werken en stabiliteit in de gemeente, met voortdurend oog voor de noden van onze inwoners individueel en van onze gemeenschappen in het algemeen. Wij hebben geen tijd voor politiek gekibbel en gaan daar telkens ook snel overheen. Uw en onze tijd zijn kostbaar.

Wij willen vooruit met onze gemeente in het belang van jullie, onze inwoners. Het is onze duurzame plicht.

Ook dit jaar zijn wij er voor jullie!

Karolien Avonture, OCMW-voorzitter en voorzitter GEMEENTEBELANGEN

SAM_1501

Zoals afgesproken bij het begin van de legislatuur werd er 1 januari 2016 een bestuurswissel doorgevoerd in het OCMW.

GEMEENTEBELANGEN deelde een mandaat met NV-A. Wij zijn blij dat Marc onze fractie opnieuw komt versterken. Het OCMW is niet nieuw voor Marc. In de legislatuur 2006-2012 zetelde hij al als OCMW-raadslid. Hij lag ondermeer mee aan de basis van het ontwerp van het WZC ‘t Hoge. Er wachten hem met de realisatie met de nieuwe woonvormen op de site van ‘t Hoge, de komende jaren nieuwe uitdagingen.

DSCN1512

REALISATIES EN PLANNEN

Wat deden we in 2015?

Wat mag je verwachten in 2016?

Waar zijn we mee bezig?

Wat deden we in 2015?

Waar zijn we mee bezig?

DSC_0916

¨Kiosk Leisele: die is aan een grondige onderhoudsbeurt toe, voorziene uitvoering nog dit jaar.

¨Veurnestraat Leisele: nu de laatste bouw op de hoek afgewerkt is, zullen voetpad en parkeerstroken aangelegd worden.

¨Riolering Izenberge: de start van de rioleringswerken is gepland na het bouwverlof 2016. Er komen hiervoor nog infovergaderingen.

¨Binneweg Beveren: er zal een zachte verbinding voor voetgangers en fietsers aangelegd worden tussen de Kallestraat en de Roesbruggestraat.

¨Hoogstraat Alveringem: het wegdek zal vernieuwd worden tussen de Rozendaalstraat en de Schooldreef.

¨Kerkhofmuur Alveringem: deze zal dit jaar met een restauratiepremie van 70% gerenoveerd worden.

¨Onderhoud kerken Beveren, Alveringem, Gijverinkhove: voor alle kerken wordt een beheersplan opgemaakt door de kerkbesturen, of met de gemeente om maximale subsidie te verkrijgen voor de onderhoudswerken.

¨Fietspaden Alveringem-N8: de aanbesteding is gepland voor dit jaar, uitvoering 2017.

¨Fietspad Izenberge-Leisele: de plannen zijn in opmaak.

¨Individuele waterbehandelingsinstallaties IBA’s: dit jaar wordt gestart met de aanleg van een aantal IBA’s in het buitengebied als gevolg van de goedgekeurde uitvoeringsplannen. Een infovergadering volgt nog.

¨Nieuwe woonwijk: het RUP voor een sociale woonwijk in Alveringem (achter Schooldreef) is in opmaak.

¨Uitbreiding ambachtelijke zone: aansluitend aan de huidige zone komt er nog eens 0.55 ha bij. Ook hiervoor is een RUP in opmaak.

 

WEGEN-, RIOLERINGS–EN INFRASTRUCTUURWERKEN

¨Dijk zorgt voor Stavele: na enkele vergaderingen in het bekkencomité met de gouverneur kon de gemeente eigenhandig de dijk aan de IJZER herstellen zodat de IJZER het bekken van de Westsluisbeek niet meer ondersteekt. Zo zal de automatische pomp Stavele in de toekomst kunnen droog houden, ook bij hoge waterstanden.

¨Veilig kruispunt Hondspootstraat/Krombekestraat: het inbuizen van de gracht en herverbreden van het kruispunt laten toe dat de bestuurders uit beide richtingen ongehinderd elkaar kunnen zien en veilig kruisen.

¨Parking voor de Kerkhoek Hoogstade: de wijk de Kerkhoek kreeg een parking voor de bewoners. Hiertoe werd een lapje grond aangekocht en geasfalteerd.

¨Renovatie van de N8: op aanvraag van het gemeentebestuur werd de N8 tussen Hoogstade en de Gapaard vernieuwd voor een betere rijkwaliteit.

¨Petanque plein Beveren: op verzoek van OKRA Beveren werd een tweede petanqueplein aangelegd.

¨Aanplanting kerkhof Alveringem: in het najaar kreeg het kerkhof opnieuw de dubbele lindenrij.

¨Dorpskernvernieuwing Leisele: ter gelegenheid van de ontdubbeling van de riolen werden de Izenbergestraat, het Stationsplein, een stuk Beverenstraat en Veurnestraat en het dorp heraangelegd, met de nodige aandacht voor het typische dorpsgezicht van weleer.

¨Brouwerijstraat en Gapaard: ook hier worden de riolen ontdubbeld

¨Rioleringswerken Gijverinkhove: ondertussen zijn deze werken begonnen om vermoedelijk afgewerkt te zijn in de loop van 2016

¨Kerkomgang Leisele: als sluitstuk van de renoveringswerken zal ook de kerkomgang heraangelegd worden.

 

WELZIJN, CULTUUR EN VRIJE TIJD

¨Herdenking 14-18: met de site kapelaan Verschaeve hebben we Alveringem en haar geschiedenis definitief en historisch-correct op de kaart gezet in het hele oorlogsverhaal van de Westhoek. Met de projecten Splinters en Cleppers werd de herdenking ook volwaardig opengetrokken naar alle deelgemeenten.

¨Opsmuk van het Ateljeetje: de gemeentelijke zaal het Ateljeetje te Hoogstade kreeg een frisse verfbeurt.

¨Nieuwe vloer in de Brikerij: de gemeentelijke zaal de Brikerij in Izenberge kreeg een mooie nieuwe vloer.

¨Muzieklokaal Stavele: het muzieklokaal werd heringericht met verlaagd plafond en verwarming.

¨Klaslokaal gemeentelijke school Stavele: bij de lerarenwissel werd de klas grondig vernieuwd en opgesmukt.

¨De tijdelijke opvang DE PASSAGE in Clep: de PASSAGE bood reeds onderdak aan 60 personen. 15 West-Vlaamse OCMW’s tekenden in voor medewerking aan dit initiatief om tijdelijk hun inwoners te huisvesten.

¨Opvang vluchtelingen van FESASIL: het OCMW heeft spontaan het LOI uitgebreid van 10 naar 35 vluchtelingen, 20 in Clep, 5 in de woning in de Putstraat en 10 in de pastorie te Alveringem.

¨Brandweer Westhoek: Alveringem is sedert 1 januari 2015 volwaardig lid van deze nieuwe brandweerzone die de 18 Westhoekgemeenten bedient.

¨Overzichtsfolder premies en aanvragen: het Sociaal Huis (OCMW) legt de laatste hand aan een overzichtsfolder om iedereen wegwijs te maken in alle mogelijke premies en aanvragen.

¨Uitbreiding woongelegenheden en ouderenzorg: de plannen zijn in opmaak voor 8 bejaardenwoningen, 12 serviceflats en een groepswoning voor 8 ouderen op de site van het Woon-en Zorgcentrum ‘t HOGE. Het OCMW werkt hiervoor samen met de Sociale Huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee.

¨Op 3 maart 2016 wordt een infovergadering rond dikkedarmkanker georganiseerd voor alle inwoners. Dr. Snauwaert, gastroenteroloog aan het AZ te Brugge, komt spreken.

¨Extra Chirolokaal te Izenberge: hiermee willen we meer ruimte geven aan deze groeiende en bloeiende vereniging.

¨Bijkomende verlichting voetbalterrein: ten behoeve van de jeugdploegen zal er extra verlichting komen op de speelpleinen.

¨Uitbreiding kleedkamers VVGA: het toenemend aantal spelers en speelsters vereist extra kleedkamers. Daartoe zijn in het budget de nodige middelen vastgelegd.

¨Steun aan nieuw speelpleintje in Leisele: de lokale verenigingen verkregen hiertoe middelen van de Koning Boudewijnstichting. Het schepencollege zegde toe de nodige extra financiering te leveren.

¨De aanpassingen voor een toegankelijker OCMW worden gestart.

——————————————————————————————————–

Hebt u vragen of suggesties? Contacteer ons gerust

Via mail: gemeentebelangen@gmail.com

Bal van de burgemeester te Izenberge op 27 maart 2016 vanaf 18u30

affiche klein