Motie ter ondersteuning van onze landbouw (Gemeenteraad 26/03/2015)

Burgemeester Gerard Liefooghe brengt de problematiek rond de instandhoudingsdoelstellingen IHD en de problematische aanpak van stikstof (PAS) onder de aandacht en laat op de gemeenteraad van maart de motie goedkeuren.

GEMEENTERAAD VAN 26 MAART 2015 : MOTIE VOOR MEER REALITEITSZIN IN HET DOSSIER IHD EN PAS

De Vlaamse landbouw- en tuinbouwsector wordt in dit dossier geconfronteerd met een Vlaamse uitwerking van EU beleid die voor de sector kafkaiaanse vormen aanneemt en een bedreiging vormt indien een sluimerende uitbreiding niet afgeblokt wordt.

Natura 2000 is een EU natuurnetwerk met als doel kwetsbare dieren en habitats te beschermen en met als twee belangrijkste instrumenten de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992.

De bedoeling is dat de lidstaten in hun eigen Natura 2000 gebieden maatregelen nemen om de soorten en de leefplekken blijvende kansen te geven. De te nemen maatregelen gebeuren in overleg met de gebruikers van die gebieden.

Vlaanderen heeft 104.888 ha Habitatrichtlijngebied en 98.423 ha Vogelrichtlijngebied gemeld bij Europa. Wegens overlapping vormt dit samen een oppervlakte van 166.187 ha, circa 12% van Vlaanderen.

De verschillende actoren ondertekenden in 2009 de intentieverklaring, met garanties voor de belangen van de sectoren, waaruit onderstaand een uittreksel.

Intentieverklaring met betrekking tot het proces in het kader van de uitvoering van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn

Intentieverklaring inzake het overlegproces bij de uitvoering van het gebiedsgericht aspect van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn van Algemeen Boerensyndicaat, Agentschap voor Natuur en Bos, Boerenbond, Hubertus Vereniging Vlaanderen, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Landelijk Vlaanderen, Natuurpunt, UNIZO, Vlaamse Hoge Bosraad, VOKA en Vlaams minister voor leefmilieu, natuur en energie

  1. Deze intentieverklaring heeft enkel een overlegproces als voorwerp, dat moet leiden tot de correcte en transparante uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, op basis van onder meer de door de Europese Commissie verstrekte handleidingen.
  2. De doelstellingen van dit overlegproces zijn:
  • Het creëren van duidelijkheid over het beleid inzake vaststelling en uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen, en het creëren van duidelijkheid over de verwachtingen en noden van de voornaamste betrokken partners in dat verband;
  • Het overleggen over de vorm en de inhoud van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen en van de instandhoudingsdoelstellingen op het niveau van speciale beschermingszone;
  • Het overleggen over de wijze waarop de instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd zullen worden;
  • Het begeleiden van en het overleggen over de mogelijke gevolgen van de uitvoering van de instandhoudingsdoelstelllngen en de te nemen instandhoudingsmaatregelen, zowel binnen als eventueel buiten speciale beschermingszones.
  1. In het beslult van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van de daaraan verbonden instandhoudingsdoelstellingen van 3 april 2009, beschrijft artikel 3 een door de minister ingestelde overleggroep. De werking van de in dat besluit vermelde “Overleggroep” is onderdeel van het onder (1.) vermelde overlegproces. ‘
  2. De ondertekenaars van deze intentieverklaring vormen de huidige samenstelling van de Overleggroep. Naargelang de noden van het proces kan, mits akkoord binnen de overleggroep, de samenstelling gewijzigd worden, zodat de representatieve participatie behouden blijft. Hierna wordt er verwezen naar “de partners” wanneer alle ondertekenaars bedoeld worden, en naar “de maatschappelijke partners” en “de overheidspartners” wanneer die opdeling nodig is.
  3. Het overlegproces, dat het voorwerp uitmaakt van deze verklaring, treedt niet in de plaats van de strategische adviesraden, die zich op vraag of eigen initiatief kunnen uitspreken over de in dit overlegproces behandelde onderwerpen.

24.Bij de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen zal er rekening worden gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden. De overheidspartners waken erover dat de vooropgestelde maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn en dat bestaande activiteiten en bedrijven maximaal worden gevrijwaard. Indien toch conflictsituaties ontstaan, zien de overheidspartners erop toe dat er in een billijke vergoeding wordt voorzien. De overheidspartners zullen deze problematiek en het bestaande instrumentarium onderzoeken en voorstellen dienaangaande ter bespreking voorleggen aan de overleggroep.

25.De overheidspartners engageren er zich toe om het bestaande instrumentarium, dat gebruikt kan worden voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, te evalueren en voldoende middelen te voorzien voor de uitbetaling van vergoedingen aan privé-eigenaars, ondernemingen, gebruikers en terreinbeherende verenigingen, evenredig aan de gevraagde inspanning.

Brussel, 30 april 2009

In de volgende maanden gaan ook in onze provincie West-Vlaanderen hierover overlegplatforms door.

Als landelijke gemeente met belangrijke landbouwactiviteit volgen wij dit dossier bezorgd. Met deze motie willen we de verantwoordelijken oproepen om met voldoende gezond verstand de afweging van de verschillende belangen te maken, zonder zich te verstoppen achter Europese regelgeving. De rondgestuurde brieven aan de landbouwers hebben dan wel geen juridische waarde maar halen nu reeds de rechtszekerheid van de bekomen vergunningen onderuit.

Naar de Vlaamse Overheid toe willen we vragen om met dezelfde snelheid te werken inzake budgettering en middelenreservatie voor de getroffen bedrijven, als waarmee de brieven aan de landbouwers bezorgd werden. Er moet voldoende geloofwaardig budget vrijgemaakt worden voor het herstructureringsprogramma voor bedrijven wiens rechtszekerheid niet kan gegarandeerd worden.

We vragen aan Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, aan alle politieke mandatarissen, aan UNIZO en aan VOKA, om net zoals de landbouworganisaties ABS en BOERENBOND, de belangen van de landbouw- en tuinbouwsector maximaal te verdedigen. Dit betreft niet alleen de getroffen bedrijven, maar evenzeer moeten er voor de overblijvende bedrijven harde garanties naar de toekomst afgeblokt worden.

– Vlaanderen is een drukbezet gebied, met vele interferenties. Ter gelegenheid van de behandeling van dit dossier is het belangrijk om de Natura 2000 gebieden in Vlaanderen af te blokken op het huidig niveau van 12%. Extra gebieden aanbieden kan niet meer in onze druk bezette regio.

-Daarnaast dient werk gemaakt van een realistische perimeter tot de Natura 2000 gebieden waarbuiten de passende beoordeling niet van toepassing is, om de ontwikkelingskansen van onze land -en tuinbouwbedrijven te vrijwaren.

-Evenzeer moet er over gewaakt worden dat de instandhoudingsdoelstellingen beperkt blijven tot de Natura 2000 gebieden en niet uitdijen naar aangrenzende percelen of verbindingsgebieden, wat tot een sluimerende uitholling van de rechtszekerheid van tot op heden niet getroffen bedrijven zou leiden.

 

-Tevens is het belangrijk dat de advisering van ANB over de passende beoordeling bij een bouw- of milieuvergunningsaanvraag geen bindend karakter heeft.