MEERJARENPLAN van de Alveringemse bestuursploeg

 

B E L E I D S S T R U C T U U R   P E R

B E L E I D S D O M E I N

Dit is het meerjarenplan van de bestuursploeg van Alveringem, zoals voorgelegd aan -én goedkgekeurd door de gemeenteraad. Dit document werd opgemaakt op basis van de insteek van de politieke partijen, de burgers van onze gemeente en de medewerkers van de gemeentediensten en het OCMW. Het geeft in detail weer wat dit bestuur de komende jaren minstens wil realiseren. 

KOPPELING VAN DE BELEIDSDOMEINEN MET DE ONDERLIGGENDE DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Deze nota geeft de beleidskeuzes van de huidige bestuursploeg aan voor de lopende legislatuur. In het kader van de BBC heeft het bestuur gekozen om het beleid op te delen in totaal zes beleidsdomeinen : algemene financiering, leefbaarheid, welzijn, economie, milieu en bestuur.

Binnen elk beleidsdomein wordt de visie van het bestuur vertaald in meerdere beleidsdoelstellingen, die via actieplannen met concrete acties zullen gerealiseerd worden. De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties komen overeen met de termen strategische doelstellingen, operationele doelstellingen en acties uit het meerjarenplan 2007-2013.

Heel wat acties die uitvoering geven aan de beleidsdoelstellingen van deze legislatuur zijn niet nieuw, maar zijn verderzettingen van beleidsbeslissingen die reeds vroeger genomen werden.  Ofwel worden een aantal acties nog specifiek vermeld ofwel worden ze samen gebracht onder de noemer “overig beleid” (gelijkblijvend beleid).


 BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING  

 

Beleidsdoelstelling 001.001 : optimaliseren woon- en bouwgelegenheden

Actieplan 001.001.001 : creëren van een aanbod van nieuwe bouwgrond/woningen

Actie 001.001.001.001 : activeringsheffing voor onbebouwde percelen in een goedgekeurde verkaveling

Actie 001.001.001.002 : heffing op leegstand

Beleidsdoelstelling 001.002 : Onderhoud patrimonium

Actieplan 001.002.001 : onderhoud eigen pratrimonium

Actie 001.002.001.001 : verkoop pastorie Izenberge

Actie 001.002.001.002 : verkoop voormalig gemeentehuis Beveren-IJzer

 

BELEIDSDOMEIN LEEFBAARHEID

Veiligheid in het algemeen, verkeersveiligheid in het bijzonder, het hebben van de nodige voorzieningen, mogelijkheden voor bouwen en wonen en ruimtelijke kwaliteit zijn thema’s waarrond we willen werken om de leefbaarheid in onze dorpen en in onze gemeente te verbeteren.

 Beleidsdoelstelling 001.003 : veiligheid van onze burgers verbeteren

Actieplan 001.003.001 : steunen BIN – Buurtinformatienetwerk

Actie 001.003.001.001 : toekennen €5 subsidie per BIN deelnemer

Actieplan 001.003.002 : Overig beleid

Actie 001.003.002.001 : jaarlijkse rampoefening in kader van nood- en interventieplan

Beleidsdoelstelling 001.004 : verkeersveiligheid verbeteren

Actieplan 001.004.001 : aanpak snelheid in de dorpskommen

Actie 001.004.001.001 : oplichtende borden plaatsen

Actie 001.004.001.002 : bemande camera inzetten

Actie 001.004.001.003 : communicatie in de media over het gevoerde beleid en de resultaten

Actieplan 001.004.002 : aanpak verkeersafwikkeling rond de scholen

Actie 001.004.002.001 : aanwezigheid van de scholen visueel accentueren

Actieplan 001.004.003 : snelheidsremmende ingrepen bij binnenkomen dorpskommen

Actie 001.004.003.001 : vernieuwen poort in Izenberge komende uit de richting Leisele

Actie 001.004.003.002 : overige snelheidsremmende ingrepen (Krombekestraat)

Actieplan 001.004.004 : Aanpak “zwarte” straten

Actie 001.004.004.001 : herinrichten Krombekestraat via plaatsen bloembakken

Actie 001.004.004.002 : politioneel optreden in de Nieuwstraat

Actieplan 001.004.005 : zwaar verkeer uit de dorpskommen houden

Actie 001.004.005.001 : omleiding Hoogstade

Actieplan 001.004.006 : voldoende parkeerplaatsen bij wegherinrichtingen

Actie 001.004.006.001 : parkeerzone in diverse straten

Actieplan 001.004.007 : geen geparkeerde vrachtwagens voor woningen

Actie 001.004.007.001 : gerichte informatiecampagne en opvolging

Actieplan 001.004.008 : aanleg nieuwe fietspaden

Actie 001.004.008.001 : heraanleg vrijliggende fietspaden Alveringem – N8

Actie 001.004.008.002 : aanleg vrijliggende fietspaden N8-Izenberge-Leisele

Actie 001.004.008.003 : heraanleg fietspad Beauvoordestraat

Actieplan 001.004.009 : Overig beleid

Actie 001.004.009.001 : adviserende rol politie in de scholen

Beleidsdoelstelling 001.005 : voorzieningen uitbouwen

Actieplan 001.005.001 : maximale ondersteuning van onze dorpsscholen

Actie 001.005.001.001 : ondersteunen schoolvervoer

Actie 001.005.001.002 : inrichten van burelen op zolder gemeenteschool

Actieplan 001.005.002 : Verdere uitbouw van onze gemeenschapsinfrastructuur

Actie 001.005.002.001 : problematiek dorpszaal Gijverinkhove begeleiden

Actie 001.005.002.002 : Ateljeetje Hoogstade opsmukken

Actie 001.005.002.003 : berging feestcommissie Hoogstade

Actie 001.005.002.004 : internetaansluiting voorzien in de gemeentelijke zalen

Actie 001.005.002.005 : luchtverversing plaatsen in de Moote Stavele

Actie 001.005.002.006 : overleg met de GSM-operatoren ivm bereikbaarheid Beveren en Stavele

Actieplan 001.005.003 : verzorgingstafels en microgolfoven in elke gemeenschapszaal

Actie 001.005.003.001 : offerte voor gezamenlijke aankoop door de gemeente

Beleidsdoelstelling 001.006 : Woon- en bouwmogelijkheden ontwikkelen

Actieplan 001.006.001 : nieuwe percelen voor wonen en werken via GRS en GRUP

Actie 001.006.001.001 : afwerken GRS en opmaak van GRUP’s voor wonen

Actieplan 001.006.002 : ontwikkelen nieuwe verkaveling evenwijdig met de Zwanestraat

Actie 001.006.002.001 : opdracht geven aan de WVI

Actieplan 001.006.003 : nieuwe bouwgronden/woongelegenheden via deklassering brouwerij Beveren kalsijde

Actie 001.006.003.001 : procedure opstarten voor deklassering

Beleidsdoelstelling 001.007 : ruimtelijke kwaliteit nastreven

Actieplan 001.007.001 : onderhoud openbaar domein

Actie 001.007.001.001 : heraanleg kerkhof Alveringem

Actie 001.007.001.002 : heraanleg kerkhof Leisele

Actie 001.007.001.003 : heraanleg kerkhof Gijverinkhove

Actie 001.007.001.004 : inzaai kerkhoven met gras voor herbiciden vrij onderhoud

Actie 001.007.001.005 : onderhoudsarme aanplant

Actie 001.007.001.006 : dorpen opfleuren met bebloeming en met bewonersbetrokkenheid

Actie 001.007.001.007 : efficiëntie verhoging via inzet van derden bij onderhoud van openbaar groen en openbaar domein

Actie 001.007.001.008 : snelle interventie voor kleine ingrepen openbaar domein via technische dienst

Actieplan 001.007.002 : onderhoud van grachten, duikers en graskanten

Actie 001.007.002.001 : structureel onderhoud van grachten

Actie 001.007.002.002 : preventief onderhoud van duikers

Actie 001.007.002.003 : wegkanten aftrekken

Actie 001.007.002.004 : herstel goede afwatering via de VLM in ruilverkavelingsgebied

Actieplan 001.007.003 : gemeentelijke wegen onderhouden

Actie 001.007.003.001 : onderhoud landbouwwegen

Actie 001.007.003.002 : inrichting Hoogstraat/Schooldreef

Actie 001.007.003.003 : heraanleg beplanting wegberm van de Oerenstraat

Actie 001.007.003.004 : heraanleg Veurnestraat tussen Leiseledorp en Lostraat (inclusief fietspad)

Actieplan 001.007.004 : heraanleg dorpen

Actie 001.007.004.001 : doortocht Leisele fase 1A (Leiseledorp – Stationsplein – Izenbergestraat)

Actie 001.007.004.002 : doortocht Leisele fase 2 (kerkomgang en kiosk)

Actie 001.007.004.003 : heraanleg Kasteeldreef

 

BELEIDSDOMEIN WELZIJN, CULTUUR EN VRIJE TIJD

Bijzondere aandacht en zorg voor onze jeugd is een doorlopende draad in het beleid van onze gemeente. De jeugdjaren bepalen immers mee de persoonlijkheid van onze jongvolwassenen. Ook voor de senioren is er bijzondere aandacht nodig, dit domein is in de eerste plaats de opdracht van het OCMW dat beschikt over een nieuw woonzorgcentrum en bezig is aan de uitbouw van een seniorenzorgsite rond dit wzc.

Het gezin blijft een belangrijke hoeksteen van onze gemeenschap. De gezinsondersteunende maatregelen die de gemeente aanbiedt moeten het de gezinnen mogelijk maken hun rol te vervullen in een eerder moeilijke omgeving, eigen aan het landelijk gebied en evenzeer eigen aan deze tijd.

Ook het hebben van een goede socio-culturele werking is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Als bestuur hebben we altijd voluit ondersteuning geboden aan de vele verenigingen. Ook in deze bestuursperiode blijft dit voor ons een belangrijke prioriteit. Daarnaast biedt het bestuur via de bibliotheek en via de dienst cultuur ook een direct cultuuraanbod.

 

Beleidsdoelstelling 001.008 : gezinsvriendelijk beleid verder uitbouwen

Actieplan 001.008.001 : aanbod energiesubsidie-maatregelen structureel kenbaar maken

Actie 001.008.001.001 : folder voor gemeente en OCMW maken en op www

Actieplan 001.008.002 : Overig beleid

Actie 001.008.002.001 : geboortepremie

Actie 001.008.002.002 : pamperpremie en incontinentiepremie

Actie 001.008.002.003 : kindercheque

Actie 001.008.002.004 : onderwijscheque

Actie 001.008.002.005 : ondersteunen buitenschoolse kinderopvang

Beleidsdoelstelling 001.009 : gezonde gemeente

Actieplan 001.009.001 : gezonde voeding (fruit) aanbieden aan de jeugd en aan de medewerkers

Actie 001.009.001.001 : alle dagen van de week fruit tijdens speelpleinwerking

Actie 001.009.001.002 : wekelijks gratis fruit voor personeel gemeente

Actieplan 001.009.002 : informatiecampagnes in samenwerking met LOGO

Actie 001.009.002.001 : preventiecampagne borstkanker

Actie 001.009.002.002 : campagne griepvaccin

Actie 001.009.002.003 : anti-rook campagne

Actieplan 001.009.003 : meer sport voor iedereen

Actie 001.009.003.001 : renovatie sportzaal : verlichting, verwarming, dak en isolatie

Actie 001.009.003.002 : looppiste

Actie 001.009.003.003 : uitbreiding voetbalkantine

Actieplan 001.009.004 : Overig beleid

Actie 001.009.004.001 : ondersteunen van de sportverenigingen

Beleidsdoelstelling 001.010 : jeugd lokaal ontmoetingskansen geven

Actieplan 001.010.001 : initiatieven jeugdhuiswerking ondersteunen

Actie 001.010.001.001 : bevraging jeugd Leisele

Actie 001.010.001.002 : eventuele bouw jeugdhuis

Actieplan 001.010.002 : skatemogelijkheden in de dorpen

Actie 001.010.002.001 : aankoop skatemateriaal voor Leisele

Actieplan 001.010.003 : bijkomende speelhoeken voor de kinderen

Actie 001.010.003.001 : integratie van speeltoestellen op de site van ‘t Hoge

Beleidsdoelstelling 001.011 : werken aan preventie via opvoeding

Actieplan 001.011.001 : fuifbeleid opstellen

Actie 001.011.001.001 : zware dranken weren op fuiven

Actie 001.011.001.002 : geluidsoverlast op fuiven verminderen

Actie 001.011.001.003 : fuiven faciliteren met maximale ondersteuning

Actieplan 001.011.002 : samenwerking preventieraad

Actie 001.011.002.001 : ondersteunen en verder werken aan preventieve acties van diverse aard

Actie 001.011.002.002 : info aanbieden aan verschillende bevolkingsgroepen inzake alcohol- en druggebruik

Beleidsdoelstelling 001.012 : ondersteunen onthaalouders

Actieplan 001.012.001 : bijdragen tot de vorming van de onthaalouders

Actie 001.012.001.001 : jaarlijkse vorming aanbieden

Actieplan 001.012.002 : overig beleid

Actie 001.012.002.001 : ondersteuning kinderopvanginitiatieven

Beleidsdoelstelling 001.013 : investeren in de uitbouw en optimalisatie van de culturele infrastructuur voor een dynamisch eigen en toegankelijk aanbod

Actieplan 001.013.001 : de culturele infrastructuur verder uitbouwen

Actie 001.013.001.001 : site kapelanij/wyckhuize/oeren

Beleidsdoelstelling 001.014 : eigentijds cultureel aanbod voorzien

Actieplan 001.014.001 : bibliotheek verder kwalitatief en duurzaam uitbouwen

Actie 001.014.001.001 : laagdrempelige bibliotheek inrichten, aangepast aan de hedendaagse noden – inzetten van de bibliothecaris

Actie 001.014.001.002 : aanbod bibliotheek verbeteren – collectie blijvend uitbouwen

Actie 001.014.001.003 : uitbouwen van de informatica

Actie 001.014.001.004 : onderhoud BIDOC – bibliotheeksysteem – via onderhoudscontract

Actie 001.014.001.005 : overstap naar nieuwe bibliotheeksoftware

Actie 001.014.001.006 : samenwerking scholen – auteurslezingen

Actie 001.014.001.007 : samenwerking scholen – busvervoer leerlingen naar de bibliotheek

Actie 001.014.001.008 : uitbreidingsactiviteiten (zomeractie Vlieg, verwendag, gedichtendag)

Actie 001.014.001.009: dienstverlening naar publiek verbeteren : aanpassen openingsuren, afgesloten leefruimte, infrastructurele aanpassingen inzake mobiliteit in functie van samenwerking met WCZ ‘t Hoge

Actieplan 001.014.002 : voeren van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen

Actie 001.014.002.001 : inzetten van CUBECO

Actie 001.014.002.002 : organiseren en ontwikkelen van eigen culturele initiatieven en producten

Actie 001.014.002.003 : samenwerken met culturele instantie/overheid en actoren

Actie 001.014.002.004 : samenwerking met/ondersteunen van de scholen, Westhoekacademie en Academie voor Woord en Muziek

Actie 001.014.002.005 : samenwerkingsverbanden worden ondersteund

Actie 001.014.002.006 : maatschappelijk kwetsbare groepen betrekken bij culturele werking

Actieplan 001.014.003 : vormigen

Actie 001.014.003.001 : ondersteuning jeugdopleiding harmoniën

Actie 001.014.003.002 : computerlessen senioren

Actieplan 001.014.004 : overig beleid

Actie 001.014.004.001 : ondersteuning socio-culturele verenigingen

Actie 001.014.004.002 : ondersteunen cultuurraad

Beleidsdoelstelling 001.015 : ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid

Actieplan 001.015.001 : stimuleren van de sportverenigingen via een directe financiële ondersteuning

Actie 001.015.001.001 : het bestaande reglement dat ontwikkeld werd door de sportraad wordt overgenomen

Actie 001.015.001.002 : gedurende deze legislatuur worden sportverenigingen direct financieel ondersteund op basis van het subsidiereglement met objectieve criteria

Actie 001.015.001.003 : jaarlijks wordt het reglement geëvalueerd

Beleidsdoelstelling 001.016 : het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking

Actieplan 001.016.001 : gedurende deze legislatuur worden de sportverenigingen met jeugdwerking of zij die een jeugdwerking opstarten financieel ondersteund op basis van een subsidiereglement

Actie 001.016.001.001 : een subsidie wordt op basis van het reglement toegekend aan sportverenigingen

Actie 001.016.001.002 : organiseren van specifieke vormingssessies voor sportverenigingen

Beleidsdoelstelling 001.017 : zorgen voor infrastructuur op de deelgemeente met het oog op laagdrempelige sportbeoefening

Actieplan 001.017.001 : aanleggen diverse parcours

Actie 001.017.001.001 : aanleggen MTB parcours

Actie 001.017.001.002 : aanleggen fit-o-meter

Beleidsdoelstelling 001.018 : ontmoetingsplaatsen en – mogelijkheden voor jongeren voorzien

Actieplan 001.018.001 : alle jongeren van Alveringem betrekken in de jeugdwerking

Actie 001.018.001.001 : samen met de medewerkers van de Voenke en Sine Nomine nagaan hoe jongeren van de deelgemeenten kunnen betrokken worden in de werking

Actie 001.018.001.002 : creëren van speelweefsels in centrumgemeente en deelgemeenten

Beleidsdoelstelling 001.019 : het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

Actieplan 001.019.001 : anders georganiseerd laagdrempelig sportaanbod organiseren en aanbieden

Actie 001.019.001.002 : sportacademie voor kleuters en kinderen lagere school tijdens het schooljaar

Actie 001.019.001.003 : sportweek tijdens de herfstvakantie

Actie 001.019.001.004 : deelnemen aan sportactiviteiten die georganiseerd worden door andere instanties zoals BLOSO en de Provinciale Sportdienst

Actie 001.019.001.005 : sportactiviteiten organiseren tijdens de zomervakantie in het kader van speelpleinwerking en 12+werking

Actie 001.019.001.006 : veldloop SVS en daaraan gekoppelde nevenactiviteiten voor diverse leeftijdsgroepen

Beleidsdoelstelling 001.020 : het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport

Actieplan 001.020.001 : samen met het OCMW wordt een bewegingsaanbod voor de niet-mobiele senior uitgewerkt

Actie 001.020.001.001 : op regelmatige tijdstippen worden ism het OCMW en het rust- en verzorgingstehuis ‘t Hoge, bewegingslessen gegeven voor de niet-mobiele senior.

Actieplan 001.020.002 : overig beleid

Actie 001.020.002.001 : de sportraad is partner bij het organiseren van bepaalde sportevenementen en als inspraak- en adviesorgaan

Actie 001.020.002.002 : ondersteunen Westhoeksportoverleg

Beleidsdoelstelling 001.021 : ondersteuning van jeugdwerk in de algemene zin

Actieplan 001.021.001 : particulier jeugdwerk ondersteunen

Actie 001.021.001.001 : subsidies voor jeugdverenigingen en jeugdhuiswerkingen, te verdelen volgens bestaand subsidiereglement met kwaliteitscriteria

Actie 001.021.001.002 : vormingssessies jeugd, sport, BKO volgens nood

Actie 001.021.001.003 : kadervormingssubsidies om jongeren te motiveren om erkende kadervorming te volgen. Wordt verdeeld volgens subsidiereglement

Actie 001.021.001.004 : jeugdraad als overleg- en inspraakorgaan en organisator van minstens “De Dag van de Jeugdwerker”

Actieplan 001.021.002 : voorzien in een jeugdwerkaanbod minstens tijdens de zomervakantie

Actie 001.021.002.001 : speelpleinwerking en 12+werking verder organiseren.

Actie 001.021.002.002 : intergemeentelijk samenwerking Paspartoe die activiteiten organiseert tijdens de vakantieperiodes voor diverse leeftijdsgroepen

Actieplan 001.021.003 : de gemeente ondersteunt werking met inclusief karakter

Actie 001.021.003.001 : jaarlijkse toelage vzw Tandem, een jeugdwerkinitiatief voor jongeren met een beperking

Actieplan 001.021.004 : de gemeente ondersteunt het intergemeentelijke overleg op het Westhoekniveau

Actie 001.021.004.001 : jaarlijkse toelage voor het Forum Jeugd

Beleidsdoelstelling 001.022 : het voeren van een beleid om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen

Actieplan 001.022.001 : ondersteunen, stimuleren of faciliteren van jeugdwerk als een actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd

Actie 001.022.001.001 : aanbod aan culturele activiteiten in het vakantieprogramma van de speelpleinwerking en 12+ werking. Hiervoor wordt extra promotie gemaakt bij kansarmengroepen en bij het OCMW

Actie 001.022.001.002 : de jeugddienst organiseert i.s.m. dienst cultuur de jeugdcultuurweek voor kinderen en jongeren tijdens de Paasvakantie. Hiervoor wordt extra promotie gevoerd bij kansarmengroepen en bij het OCMW.

Actieplan 001.022.002 : ondersteunen, stimuleren en faciliteren van de artistieke expressieve beleving van kinderen en jongeren

Actie 001.022.002.001 : inrichten jeugdcultuurweek

Actie 001.022.002.002 : inrichten concours De Voenke

Actie 001.022.002.003 : meewerken aan Art 19 intergemeentelijk kunstproject

Beleidsdoelstelling 001.023 : optimaliseren samenwerking gemeentebestuur – kerkfabrieken

Actieplan 001.023.001 : regelmatig overleg bij opmaak budgetten en meerjarenplan

Actie 001.023.001.001 : behouden gelijklopende exploitatietoelage voor alle kerkbesturen gedurende de volledige legislatuur

 

 

BELEIDSDOMEIN ECONOMIE

Landbouw, bedrijvigheid en toerisme zijn de drie economische pijlers waar onze gemeente op draait. Een gepaste ondersteuning van die sectoren is belangrijk. De toeristische sector is gebaat bij een actieve rol van het gemeentebestuur en die kaart wil het bestuur ten volle trekken.

 

Beleidsdoelstelling 001.024 : Alveringem op de kaart zetten

Actieplan 001.024.001 : gemeentelijke identiteit ontwikkelen en omzetten in slogan met logo

Actie 001.024.001.001 : huisstijl implementeren en alle folders en communicatiemateriaal aanpassen aan deze huisstijl

Beleidsdoelstelling 001.025 : een gunstig ondernemersklimaat scheppen

Actieplan 001.025.001 : ruimte ontwikkelen voor vestiging bedrijven

Actie 001.025.001.001 : opmaak GRUP voor uitbreiding AZ Hostede

Actieplan 001.025.002 : ondernemersloket gemeente uitbouwen

Actie 001.025.002.001 : informatie verzamelen, uitfilteren en bruikbaar aanbieden via folder en website

Actie 001.025.002.002 : pro-actieve rol opnemen voor minder hinder bij wegenwerken

Actie 001.025.002.003 : acties van het innovatiecentrum aanbieden aan de ondernemers

Actie 001.025.002.004 : zoveel mogelijk diensten digitaal aanbieden via ondernemersluik op de website

Actieplan 001.025.003 : mogelijkheden Franse markt helpen ontwikkelen voor de middenstand

Actie 001.025.003.001 : overleg met de middenstand voor concrete acties

Actieplan 001.025.004 : Overig beleid

Actie 001.025.004.001 : eigen handelaars als bevoorrechte leveranciers binnen de wettelijke mogelijkheden

Actieplan 001.025.005 : initiatieven nemen op vlak van sociale economie

Actie 001.025.005.001 : samenwerking aan de ontwikkeling van de regierol inzake sociale economie

Beleidsdoelstelling 001.026 : integraal toeristisch aanbod ontwikkelen

Actieplan 001.026.001 : project Alveringem 2014 uitbouwen en integreren in het regionaal oorlogsaanbod

Actie 001.026.001.001 : tijdslijn uitzetten

Actie 001.026.001.002 : overleg met de actoren voor een gezamenlijke promotie

Actie 001.026.001.003 : communicatiemoment/startschot

Actie 001.026.001.004 : werven van groepsbezoeken via een integraal programma/aanbod

Actie 001.026.001.005 : lokale verankering van het project Alveringem 14-18 in de deelgemeenten via infopanelen, erfgoedroute

Actieplan 001.026.002 : professionalisering van de dienstverlening

Actie 001.026.002.001 : opleiding voorzien voor medewerkers en toeristische actoren

Actie 001.026.002.002 : verbeteren onthaal en dienstverlening

Actie 001.026.002.003 : aankoop van routes en kaarten

Actieplan 001.026.003 : verhogen toeristische aantrekkelijkheid

Actie 001.026.003.001 : opvolgen en onderhouden toeristische retro-wegwijzers

Actie 001.026.003.002 : markeren grensbakens via Regionaal Landschap

Actie 001.026.003.003 : structureel onderhoud wandelpaden en fietspaden

Actie 001.026.003.004 : onderhoud omgeving veldkapelletjes

Actie 001.026.003.005 : structureel onderhoud van oorlogsmonumenten, gedenkplaten en graven

Actie 001.026.003.006 : planmatig ledigen openbare vuilnisbakken in het toeristisch seizoen

Actie 001.026.003.007 : bloemenactie in dorpen

Actieplan 001.026.004 : Overig beleid

Actie 001.026.004.001 : recreatieve, toeristische en culturele troeven, logies en horeca bundelen en promoten, opmaken globale overzichtsbrochure

Actie 001.026.004.002 : promotie uitdiepen via www en alle aanbodkanalen

Actie 001.026.004.003 : actieve prospectie en promotie voor groepsbezoeken – opmaken aantrekkelijke arrangementen voor touroperators

Actie 001.026.004.004 : prospecteren touroperators

Actie 001.026.004.005 : integreren van de lokale musea in de toeristische werking – promoten van hun toeristische producten via alle promotiekanalen

Actie 001.026.004.006 : integreren van de toeristische producten in de gemeentelijke werking

Actie 001.026.004.007 : continuïteit Openluchtmuseum Izenberge faciliteren via overleg met conservator

Actie 001.026.004.008 : meewerken aan acties van Westtoer, Regionaal Landschap Ijzer en Polder, Provincie, Westhoekgemeenten en andere

Actie 001.026.004.009 : ontwikkelen en bundelen toeristische evenementen

Actie 001.026.004.010 : bundelen van evenementen

Beleidsdoelstelling 001.027 : ontwikkeling van de landbouwsector ondersteunen

Actieplan 001.027.001 : aanpassen openbaar domein aan de gewijzigde mechanisatie

Actie 001.027.001.001 : uitwijkstroken voorzien bij wegenwerken

Actie 001.027.001.002 : aanleg van vulplaatsen voor minimale puntvervuiling

Actieplan 001.027.002 : groei van veeteelt ondersteunen via mestverwerkingsmogelijkheden

Actie 001.027.002.001 : nieuwe mestverwerkingsinitiatieven ondersteunen mits minimale hinder

Actie 001.027.002.002 : bestaande installaties maximaal laten uitbreiden

Actie 001.027.002.003 : opstellen mobiliteitsplan/route voor minimale hinder bij aanvoer en afvoer

Actieplan 001.027.003 : overig beleid

Actie 001.027.003.001 : verwijderen landbouwbanden helpen realiseren

Actie 001.027.003.002 : verwijderen landbouwfolie helpen realiseren

Actie 001.027.003.003 : gunstig regime voor kleine windmolens op landbouwbedrijven

 

 

BELEIDSDOMEIN MILIEU

De gemeente tekende het milieuconvenant niet, toch is milieu ook in Alveringem een belangrijk thema. De kosten van de gescheiden afvalwaterinzameling zijn niet te onderschatten voor een landelijke gemeente. In de filosofie dat de ondersteunende subsidies niet onuitputtelijk zijn, opteerde het bestuur reeds in de vorige legislatuur om versneld op die materie in te zetten, met de hulp van de IWVA. In deze legislatuur willen we die oefening afronden.

Zwerfvuil in al zijn vormen is een toenemend probleem dat we willen aanpakken. De snel toenemende energieprijzen nopen ons ook rond het thema energie-efficiëntie  te werken.

 

Beleidsdoelstelling 001.028 : beantwoorden aan de hogere beleidsopties  inzake afkoppelen en zuiveren afvalwater

Actieplan 001.028.001 : verdere uitvoer van de integrale ontdubbeling en collectie

Actie 001.028.001.001 : project Alveringem : Appelstraat, Oude Fortemstraat, Kwellemolenstraat en aanleg van drukriolering

Actie 001.028.001.002 : project Hoogstade : Brouwerijstraat en aanleg drukriolering Gapaard

Actie 001.028.001.003 : project Leisele fase 1B : omleggen Houtgracht naar Voutebeek en aanleg drukriolering

Actie 001.028.001.004 : project Gijverinkhove

Actie 001.028.001.005 : project Izenberge

Actie 001.028.001.006 : project Beveren – Kalsijde : drukriolering

Actieplan 001.028.002 : een beleid voor IBA’s ontwikkelen

Actie 001.028.002.001 : meer IBA’s in de kwetsbare gebieden

Actie 001.028.002.002 : subsidiemogelijkheden beter kenbaar maken

Actie 001.028.002.003 : actieve promotie van IBA-aanleg los van bouwdossiers

Beleidsdoelstelling 001.029 : Propere leefomgeving voor onze bewoners

Actieplan 001.029.001 : zwerfvuilbeleid voeren

Actie 001.029.001.001 : preventief optreden

Actie 001.029.001.002 : sanctionerend optreden

Actie 001.029.001.003 : actieve deelname van het gemeentepersoneel

Actie 001.029.001.004 : sensibiliserende acties via de jeugd

Actieplan 001.029.002 : hondenpoepbeleid voeren

Actie 001.029.002.001 : communicatie

Actie 001.029.002.002 : aanbod zakjes faciliteren

Actieplan 001.029.003 : overlast kauwen en vossen aanpakken

Actie 001.029.003.001 : overleg met WBE(wildbeheerseenheid)

Actieplan 001.029.004 : overig beleid

Actie 001.029.004.001 : gescheiden inzameling

Actie 001.029.004.002 : containerpark gebruiksvriendelijk houden

Beleidsdoelstelling 001.030 : energie-efficiëntie omgang bij ons bestuur

Actieplan 001.030.001 : besparing openbare verlichting.

Actie 001.030.001.001 : moratorium op nieuwe openbare verlichting

Actie 001.030.001.002 : dimmen en doven waar en wanneer het kan

Actieplan 001.030.002 : gemeentelijk energieverbruik verminderen

Actie 001.030.002.001 : bijhouden en analyseren van het energieverbruik per locatie

Actie 001.030.002.002 : energiescans uitvoeren via Eandis en implementeren

 

 

BELEIDSDOMEIN BESTUUR

Besturen doe je voor de burgers, met de burgers ook. Een grotere betrokkenheid en een verdere verbetering van onze interactie met de burger is een doelstelling van dit bestuur.

In het bestuurlijk apparaat zijn de medewerkers de hoekstenen, medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid is een thema waar we willen aan werken.

De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten geëvalueerd, en waar nodig bijgestuurd, worden. De grootste winst is wellicht te maken bij een doorgedreven samenwerking tussen gemeente en OCMW, waar we deze bestuursperiode actief willen op inzetten.

 

Beleidsdoelstelling 001.031 : naar efficiënter bestuur via doorgedreven samenwerking gemeente – OCMW

Actieplan 001.031.001 : gemeenschappelijke uitbouw sociaal huis

Actie 001.031.001.001 : gezamenlijke opzet van het sociaal aanbod

Actie 001.031.001.002 : tussentijdse evaluatie en bijsturing

Actieplan 001.031.002 : doorgedreven samenwerking technische dienst van beide besturen

Actie 001.031.002.001 : werkvolume gemeente en OCMW in kaart brengen

Actie 001.031.002.002 : optimalisatie personeel gemeente en OCMW voor de meeste synergie

Beleidsdoelstelling 001.032 : Transparanter en efficiënter intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Actieplan 001.032.001 : evaluatie van de samenwerkingsverbanden naar kosten/baten en bijsturing

Actie 001.032.001.001 : RSVK

Actie 001.032.001.002 : woonwinkel

Actie 001.032.001.003 : 5 ART

Actie 001.032.001.004 : WAK

Actie 001.032.001.005 : IWVA

Actie 001.032.001.006 : IVVO

Actie 001.032.001.007 : WVI

Beleidsdoelstelling 001.033 : een grotere burgernabijheid en burgerbetrokkenheid

Actieplan 001.033.001 : meer burgernabijheid

Actie 001.033.001.001 : onthaal gemeentehuis verbeteren naar alle doelgroepen, in het bijzonder mindervaliden

Actie 001.033.001.002 : responstijd monitoren en verbeteren

Actie 001.033.001.003 : e-loket uitbouwen via interactieve website

Actie 001.033.001.004 : informatieblad informatiever maken

Actie 001.033.001.005 : uitfilteren emailbestanden voor efficiënter communicatie

Actieplan 001.033.002 : meer burgerbetrokkenheid

Actie 001.033.002.001 : adviesraden actiever betrekken

Actie 001.033.002.002 : overzichtelijk aanbod voor nieuwkomers

Actie 001.033.002.003 : ontvangst van de nieuwkomers voor een vlotte integratie

Beleidsdoelstelling 001.034 : meer medewerkerstevredenheid en betrokkenheid

Actieplan 001.034.001 : meer informatie voor meer inzicht

Actie 001.034.001.001 : verbeteren interne communicatie en tweerichtingsverkeer

Actie 001.034.001.002 : permanente vorming aanbieden en stimuleren

Actie 001.034.001.003 : overlegmomenten met bestuur op regelmatige basis

Actie 001.034.001.004 : opwaarderen functie van het managementteam

Actie 001.034.001.005 : verbeteren en uitbreiden van sanitaire accommodatie en uitbreiden met omkleedruimte personeel technische dienst en groendienst