Korte reactie op een politiek pamflet

Beste lezer, graag geven we een korte toelichting bij de welgemeende hartenwensen in het “januari 2015”-pamflet van Pro :

Hieronder volgt een citaat uit dit pamfletje; met daarna de echte feiten, zoals die blijken uit de gemeenteraadsbeslissing terzake.

HET CITAAT

pro pamflet

DE ECHTE FEITEN

Hier volgt het gemeenteraadsbesluit waarin duiding gegeven werd waarom het voltallig college aan de gemeenteraad voorstelde om niet in de IVVO huisvuilactie te stappen. Dit werd door alle gemeenteraadsleden unaniem gesteund en goedgekeurd, ook door de gemeenteraadsleden van Pro.

Uit de notulen van de Gemeenteraad van 24/11/2014 :  “Gehoord de -op vraag van raadslid Marnik Vandenbroucke- door de Voorzitter-Burgemeester verstrekte toelichtingen inzake de voorgestelde opmerkingen:  met name dat deze voor de zwerfvuilactie gestoeld zijn op de overwegingen dat dit niet strookt met de door de gemeente gevoerde bewustmakingspolitiek via gratis ruimacties met de scholen, dat er geen controle is op het goed opruimen door verenigingen, dat de IVVO een verlieslatend dienstenbedrijf is waar de gemeente geld inbrengt dat niet moet gebruikt worden voor dergelijke, niet-met-het-college-besproken acties
Op vraag van raadslid Marc Wackenier werd bevestigd dat dit in de raad van bestuur van de IVVO besproken werd en dat de vertegenwoordiger van Alveringem bij die eerste bespreking haar goedkeuring hieraan verleend had.
BESLUIT : eenparig voor alle agendapunten. De Raad verleent de gemeentelijke vertegenwoordiger een mandaat tot goedkeuring van de diverse op de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de IVVO voorkomende agendapunten te weten: 1) Goedkeuring beleidsplan 2015 met mededeling van 2 opmerkingen voor de gemeente Alveringem : Alveringem doet niet mee aan de zwerfvuilactie en bij de herziening van de retributiereglementen moet de gemeentelijke autonomie gerespecteerd worden.”

ONZE BEDENKING HIERBIJ

Als Pro niet akkoord was met het voorstel van “De Grote Baas” zoals de voorzitter en burgemeester afgeschilderd wordt in hun pamfletje, hadden ze toch zeker kunnen tegenstemmen !

Ja, beste lezer, dat is inderdaad “een slag op de kop van de nagel”: wat je zegt en wat je doet kan voor sommigen blijkbaar zonder schroom heel ver uit elkaar liggen.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Liefooghe, burgemeester.