Het standpunt van de meerderheid CD&V – Gemeentebelangen inzake AED-toestellen 21-03-2016

Lokale overheden laten zich best deskundig begeleiden door de hogere overheid die daartoe commissies, studiebureau’s, experten met aanbevelingen kan inzetten. Ook als  het AED-toestellen betreft.

Wij moeten echter vaststellen dat er tot op heden noch Vlaams noch Federaal een verplichting, een ondersteuning, een subsidiering of zelfs maar een aanbeveling gekomen is richting de lokale besturen voor het plaatsen van AED(automatische externe defibrillatoren)- toestellen. Dat is veelzeggend.

Alle geplaatste AED-toestellen door lokale overheden en instellingen zijn “spontaan” geplaatst. Het feit dat het voorzien van dergelijk toestel goed klinkt en goed oogt zal daar niet vreemd aan zijn. Men kan dan uitpakken met een zogezegde preventie maatregel die alle mensen ten goede zou komen.

Bovendien laten de toeleverende firma’s niet na om om de haverklap dergelijke toestellen aan de steden en gemeenten aan te bieden.

Wij zijn als meerderheid zeer betrokken met het welzijn van onze burgers. Maar wij hoeden ons ervoor om maatregelen te nemen die een vals gevoel van veiligheid geven. Onze maatregelen moeten steeds ernstig zijn. Als het maar is om uit te pakken met een maatregel die feitelijk niet in staat is om een goede oplossing te bieden, dan passen wij hiervoor.

Wij hebben in het kader van de vraag om AED-toestellen te plaatsen enkele huisartsen gecontacteerd en hun standpunt is unaniem : het klinkt goed, het oogt goed, maar het mist zijn doel. De kans dat het toestel en de persoon die het nodig heeft en de persoon die het kan bedienen, op hetzelfde moment  op dezelfde plaats aanwezig zijn is even groot als het lot van de loterij te winnen. Een persoon die het toestel kan bedienen, is een persoon die in staat moet zijn om reanimatie technieken toe te passen, nl. beademing en hartmassage.

Het standpunt van de CD&V – Gemeentebelangen is dan ook om defibrillatoren te plaatsen van zodra de hogere overheid een duidelijke stellingname inneemt over de wenselijkheid om AED-toestellen die plaatsen.

Hier is een belangrijke taak weggelegd voor onder andere de commissie “Welzijn, Volksgezondheid en Gezin” van het Vlaams Parlement.

“Mevrouw de volksvertegenwoordiger, u bent vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van het Vlaams Parlement.

Zou het misschien zo zijn dat u zich vergist hebt van forum en dat u dit dossier in feite in de commissie Volksgezondheid had willen brengen om een nationale politiek uit te stippelen in de plaats van een beperkt Alveringemse benadering. Of maakt dit dossier geen kans in Brussel en brengt u het daarom om de haverklap te berde in de gemeenteraad?

In elk geval hebt u met dit dossier een concrete opdracht naar uw parlementair werk toe. Deze meerderheid vraagt u om dit dossier op de agenda van de Commissie Volksgezondheid van het Vlaams Parlement te plaatsen en ons te berichten over de evolutie van dit dossier. En als er inderdaad dan iets concreets uit komt dat ons kan overtuigen dan zullen we graag onderzoeken waar we dergelijk toestel best inzetten.”

Ondertussen hebben we in het college de voorbije maanden en los van dit agendapunt twee concrete acties ondernomen om de veiligheid van onze bevolking daadwerkelijk te helpen.

-We beslisten om in elke gemeentelijke zaal, in de sportzaal en in de voetbalkantine een duidelijk leesbaar pictogram te plaatsen met het noodnummer 112 op en met de telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen.

-Daarnaast stimuleren we zowel het Rode Kruis als het Vlaams Kruis om EHBO cursussen te geven, door gratis onze gemeentelijke zalen beschikbaar te stellen. Het kunnen uitvoeren van reanimatie technieken zoals beademing en hartmassage zijn immers efficiëntere hulpmiddelen dan een AED-toestel.

Met andere woorden : het standpunt van CD&V en Gemeentebelangen is : AED-toestellen komen alleen dan ter sprake wanneer er een duidelijk standpunt is van de hogere overheid dat die een nuttige investering zijn. En vandaag is dit nog niet het geval.

Anderzijds zullen we ons standpunt heroverwegen mocht diezelfde vraag rechtstreeks en spontaan komen van een sportvereniging. In die omstandigheden is er wel sprake van een duidelijk engagement van de betrokken gebruikers en kan er bijvoorbeeld ook gesproken worden over een gedeelde kost ter bevestiging van dat engagement. En wanneer de vraag vanuit de basis komt, kunnen er ook duidelijke afspraken gemaakt worden voor het voorzien van de nodige opleiding in reanimatie technieken bij voldoende actieve leden.

In het voorstel dat nu voorligt echter, is er geen enkele betrokkenheid vanwege de potentiële gebruikers. Integendeel, het is een éénzijdige actie zonder verbintenis.

Namens,

CD&V en GEMEENTEBELANGEN ALVERINGEM