De officiële “nieuwjaarsbrief” van onze burgemeester (zoals gepubliceerd in de infokrant)

Beste,

Bij de jaarwisseling wil ik graag iedereen het beste toe wensen, uit de grond van mijn hart, namens mezelf maar eveneens namens allen die in gemeenteraad of OCMW-raad onze gemeente besturen. We wensen jullie in 2014 veel voorspoed in gezondheid, in familie en in werk, rust en vrede ook met jezelf en in de omgang met de anderen.

Helaas was 2013 voor een aantal families een jaar van verlies van dierbaren. Hen wensen we alle sterkte toe en vertrouwen in de toekomst.

Er is al één jaar van deze bestuursperiode voorbij. Slechts vijf jaren resten ons nog om te doen wat van ons verwacht wordt : goed bestuur plegen in het algemeen belang.
Dit eerste jaar was vooral een planningsjaar. Met de bestuursploeg hebben we de grote lijnen uitgezet van wat we de volgende jaren moeten en willen verwezenlijken. Toch bleef het op het terrein niet stil. Vooral bij het OCMW was 2013 een belangrijk jaar met de afwerking en de geslaagde ingebruikname van het woon-en zorgcentrum ’t HOGE, tot grote tevredenheid van bewoners en personeel. Het is een realisatie waarover iedereen die betrokken is, terecht fier mag zijn, een sterke prestatie ook voor onze landelijke gemeente.

Begin 2013 kon iedereen zijn wensen aan het bestuur te kennen geven via een talrijk ingevulde enquête. De vele nuttige opmerkingen werden meegenomen in het meerjarenplan dat eind 2013 aan de gemeenteraad werd voorgesteld. In het volgende infoblad brengen we daar meer over.

Eén van de grote uitdagingen voor de volgende jaren is Alveringem groeizaam  en toch financieel gezond houden, zonder de inwoners extra lasten op te leggen. De vooruitzichten zijn in dat opzicht positief voor onze gemeente, ook met en ondanks, de grote rioleringswerken in Leisele, Gijverinkhove en Izenberge in zicht. Ik wil iedereen danken die begrip had voor de “tering naar de nering”- gedachte bij talrijke besprekingen en in die zin de cijfers aanpaste.

Verkeersveiligheid blijkt een belangrijk thema in de antwoorden uit de enquête. Op dat punt is er bij ons nog veel werk dat we willen én moeten aanpakken. Het betreft zowel de snelheid in de dorpen, gevaarlijke kruispunten als veilige fietspaden.

De twee grootste werven van 2013 waren de site van WZC ’t HOGE en de ambachtelijke zone HOSTEDE. Op de site ’t HOGE is nog potentie om verdere woonvormen in te plannen voor onze ouderen, plannen die bij het OCMW wellicht volgend jaar vorm zullen krijgen. HOSTEDE daarentegen kijkt al tegen zijn limieten aan: het gemeentebestuur dankt de ondernemers die Alveringem kozen om er werkgelegenheid en toegevoegde waarde te creëren.

Onze gemeente mist bouwgronden. We hopen daar in 2014 mits een goedgekeurd structuurplan iets te kunnen aan doen, zowel voor vrije kavels als voor sociale woningbouw.

Beste inwoner, zoals je kunt merken is er nog veel werk aan de winkel . We zijn er ons van bewust en hebben de vaste wil om dit ook stuk voor stuk aan te pakken. Daarnaast willen we ook verder de “kleine” dossiers ter harte nemen, of het nu een persoonlijk dossier is of om een vereniging gaat.

Namens de hele bestuursploeg wil ik ieder van jullie bedanken voor de medewerking, de opmerkingen, de suggesties, de telefoontjes, de fijne momenten en de woorden van dank ook, die we in 2013 mochten krijgen.  Onze gemeente is mooi en dat is vooral dankzij jullie, die onze gemeenschap maken. Daar ben ik ieder van jullie persoonlijk erkentelijk voor.

Een woord van dank ook aan alle medewerkers van gemeente en OCMW die dagdagelijks ten dienste staan en onze plannen uitvoeren.

Nog een goed 2014 toegewenst!

Gerard Liefooghe, jouw burgemeester

 gerard dec 2013 KLEIN